پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

تکلیف الکترونیکی مدرسه 93 کلاس ششم

تکلیف الکترونیکی مدرسه 93
کلاس ششم
 

مرتب سازی (آزمون)

املا (آزمون)

مساحت

نیرو

انتخاب کنید (آزمون)

اسیدها و بازها

اعداد مخلوط

ورود میکروب از راه تنفس

مجموع زوایای داخلی

نمودار ستونی و نمودار خط شکسته

نمودار تصویری

احتمال

شبکه غذایی

درصد

برگ

وسایل چوبی

تبدیل کسر به عدد مخلوط

بازیافت

دسته بندی (درس 12)

املا (درس 16)