پایگاه اطلاع رسانی معلمان کلاس ششم

راهنما ،نمونه سئوالات ،روش تدریس و دانلود پاور پوینت برای کلاس ششم

شیوه ی طراحی آزمون های پایانی درس مطالعات اجتماعی*نمونه سؤالات

درطراحی آزمون های پایانی درس مطالعات اجتماعی به نکا ت زیر توجه فرمایید.
سؤالات در ارتباط با اهداف برنامه درسی باشد و از طرح سؤال های حاشیه ای وجزئی که با اهداف اصلی و مهم دروس ارتباط ندارد، پرهیز شود.
به جای تأکید صرف بر به خاطر سپاری اطلاعات و متون درس ها، پرسش های متنوع و متناسب بااهداف برنامه طراحی شود به طوری که سطوح مختلف مقایسه کردن، برقراری ارتباط بین اطلاعات، طبقه بندی کردن، کاربرد، اظهار نظر، تجسم، پیش بینی، قضاوت، ارائه پیشنهاد و ... را شامل شود. لذا توصیه می شود دراغلب سؤال ها اطلاعات در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و عملکردهای فوق درخواست شود .
به منظور توجه به تفاوتهای فردی از سؤالات انتخابی با بارم یکسان نیز استفاده شود.
در هر نوبت امتحانی نمره ارزشیابی مستمر ٢٠ نمره و ارزشیابی پایانی کتبی ٢٠ نمره میباشد.
توجه:دروس کتاب به ترتیب چینش تدریس و ارزشیابی می شوند. از تفکیک آنها به جغرافیا، تاریخ و...خودداری شود.

برای دانلود شیو نامه روی لینک زیر کلیک نمایید

نمونه سؤالات درادامه مطلب

 

١. پروانه در کلاس ششم ابتدایی درس می خواند و باید سال آینده در کلاس اول متوسطه ثبت نام کند. در منطقه زندکی اودو مدرسه وجود دارد که شرایط مختلفی دارند؛برای مثال، یکی غیر دولتی و دیگری دولتی، یکی نزدیک به خانه و دیگری دورتر است و ..

به پروانه بگویید برای آن که درست تصمیم بگیرد، چه مراحلی را طی کند ؟

 

٢. چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟ یک مثال بزنید.

 

٣. روی شکل، نمودار زندگی روزانه حسین را طبق راهنما تکمیل و رنگ آمیزی کنید.

راهنما : ۶ ساعت خواب

۶ ساعت مدرسه و رفت و آمد

٣ ساعت غذا خوردن و عبادت

۵ ساعت تماشای تلویزیون

۴ ساعت انجام تکالیف درسی

 

آیا به نظر شما برنامه ی حسین متعادل است؟ چرا ؟

 

۴. نزدیک ترین مکان های گذراندن اوقات فراغت در محل زندگی شما که می توانید روزهای تعطیل یا  تابستان از آنها استفاده کنید، کدامند؟ نام دو مورد را بنویسید.

اول..........................................................

دوم......................................................

سوم .....................................................

 

۵. وقتی می خواهید دوستی برای خودتان انتخاب کنید، چه ملاکهایی را در نظر می گیرید؟ سه موردبنویسید.

۶. امسال علی وارد مدرسه ی جدیدی شده و دوستان تازه ای پیدا کرده است.برای آن که علی با دوستانش روابط خوبی داشته باشد و دوستی هایشان محکم تر شود، چهار توصیه به او بنویسید.

١‐ سعی کن................

‐٢

‐٣

‐۴

 

٧. نمودار عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در کشاورزی را کامل کنید.

عوامل طبیعی                                 عوا مل انسا نی

 

٨. به عوامل طبیعی مؤثر کشاورزی توجه کنید . آب، خاک، آب و هوا

کشور ما در کدام یک از این عوامل با مشکل روبه رو است؟ چرا؟

 

٩. علی آقا و پسرانش در یکی از روستاهای اصفهان زمین بزرگی دارند که در آن گوجه و خیار و کدو وجو می کارند. پسران در شخم زدن زمین و آماده کردن آن برای کاشتن بذر ، کود دادن ، کندن علف های هرز وسمپاشی ، چیدن و جمع آوری محصول و قراردادن آنها در جعبه و بردن به بازار به پدرکمک می کنند. آن ها بذر و کود وسم و ابزار مورد نیاز خود را از بازار و اداره کشاورزی در شهر میخرند.

الف: فعالیتهای خانوادة علی آقا را در جدول دسته بندی کنید :

              کاشت              داشت                    برداشت

                                                              چیدن محصول

ب: بگویید در فعالیتهای آنان کدام عوامل طبیعی و کدام عوامل انسانی وجود داشته است؟

عوامل طبیعی: ..........................................................................................

عوامل انسانی: ......................................................................................

١٠ . آقای محمودی می خواهد در تمام سال گوجه و خیار و بادمجان بکارد و بفروشد اما منطقه ی زندگی او زمستان های بسیار سردی دارد.برایاین که به هدف خود برسد چه باید بکند ؟توضیح دهید.

از نظر هزینه چیدن محصول

از نظر تمام شدن

از نظر آلودگی

 

١١ . فرض کنید مردم یک منطقه از شما خواسته اند به آنها بگویید چه کار هایی انجام بدهند تا هزینه برق  آن ها کمتر شود .چه توصیه هایی می نویسید.

١٢ . لیلا با پدرش برای خرید یخچال رفته اند . دو یخچال با دو برچسب انرژی وجود دارد. کدام را انتخاب  کنند ؟ چرا ؟E

 

١٣ . در جد ول زیر سوختهای فسیلی را با انرژی خورشیدی مقایسه کنید.

                      سوختهای فسیلی                                انرژی خورشیدی

١۴ . دریا های شمال و جنوب ایران نعمتهای خداوندی هستند. برای هریک از انواع استفاده از دریانمونه ای بنویسید.(با ذکر نام دریا )

− دریا و منابع غذایی : مثلا .......

− دریا و منبع انرژی:

− دریا و گردشگری:

− دریا و بازرگانی:

١۵ . اکنون بگویید "سازما ن شیلات جمهوری اسلامی ایران" در کدام یک ازموارد بالا ( ١،٢،٣،۴ ) فعالیت می کند ؟

١۶ . فرض کنید از شما خواسته اند برای محافظت از دریاها چند دستورالعمل بنویسید تا روی تابلو در کنارساحل نصب کنند. شما چه مواردی را می نویسید؟ ( ٣ مورد)

 

١٧ . فرزاد به شهری مسافرت کرده و یک نقشة گردشگری خریده است. از این نقشه چه استفاده هایی می تواند بکند ؟

١٨ . اگر شما در زمان جنگ تحمیلی به دنیا آمده بودید و می دید دشمن به خاک ایران حمله کرده، چه کارهایی می کردید ؟ دو مورد بنویسید .

١٩ . در زمان جنگ تحمیلی آن عده از مردم که نمی توانستند در جبهه شرکت کنند در پشت جبهه از چه راههایی به رزمندگان کمک میکردند؟ دو مورد بنویسید.

٢٠ . در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.    

   بیت المقدس- جهان آرا- محمدبن عبدالله-  صدام

‐.....................حاکم ظالم عراق بود که می خواست خوزستان را تصرف کند.

‐.....................فرمانده ی سپاه خرمشهر بود که در کنار مردم با دشمن متجاوز جنگید.

‐خرمشهر طی عملیات................................................آزاد شد.

‐عملیات آزاد سازی خرمشهر با رمز .............................صورت گرفت.

٢١ . برای تعیین خطوط مرزی بین کشورها چه مراحلی طی می شود ؟

ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند

بعد ...........................................................................

بعد ..........................................................................

 

٢٣ . فرض کنید چهار کتاب از چهار دانشمند به جا مانده که هر کدام در یکی از سالها نوشته شده است. بگویید هرکتاب مربوط به کدام قرن است؟

مثال:

کتاب الف ١۴٠ هجری نیمة اول قرن دوم هجری

کتاب ب ٢۴٠ هجری ..............................

کتاب ج ٣۶٠ هجری ..............................

کتاب د ۴٧۵ هجری ..............................

 

٢۵ . جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

دریاچه – دریا- تنگه- خلیج

− .................گودالهای آبی وسیع در سطح زمین است که به اقیانوس راه ندارد.

− به پیشروی آب دریاها در داخل خشکیها................می گویند.

− باریکه یا آبراههایی که دو دریا را به هم وصل می کند، ..................نامیده میشود.

 

٢۶ . ایران چه شباهتهایی با کشورهای همسایه دارد؟ توضیح مختصر بنویسید.

از نظر زبان:

از نظر دین:

از نظر جشنهای مذهبی:

 

٢٧ . در هنگام مصرف غذا چه چیزهایی را رعایت می کنید که در دین به آن سفارش شده است؟ دو موردبنویسید.

 

٢٨ . به این سؤال دربارة مشاغل پاسخ دهید:

الف‐پنج شغل که با دریا سرو کار دارد:

ب‐پنج شغل در رابطه با تولید پوشاک:

پ‐وظیفه و کار مرزبان:

 

٢٩ . به نظر شما استفاده از نیروگاه برق حرارتی بهتر است یا نیروگاه برق آبی؟ دلیل بیاورید

منبع  سکوی ششم