دانلود کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی

ارزشیابی توصیفی ارزشیابی توصیفی
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پایه : ابتدایی
آخرین تاریخ بروز رسانى : 1390
مقدمه (95 KB) بخش اول (141 KB) جدول (152 KB) بخش دوم (217 KB) بخش سوم (529 KB) بخش چهارم (612 KB) بخش پنجم (386 KB) بخش ششم (309 KB) بخش هفتم  

/ 0 نظر / 14 بازدید