دانلود فیلم آزمایش های درس 11 شگفتی های برگ

دانلود فیلم آزمایش های درس 11 شگفتی های برگ

دانلود فیلم آزمایش اثبات وجود نشاسته در برگ 1

دانلود فیلم آزمایش تغییر رنگ نشاسته به وسیله محلول ید 1

منبع :http://anzali-shahed6.blogfa.com/post/144

/ 3 نظر / 184 بازدید
حسام

خوب بود

حسام

خوب بود

پریا

خیلی زایه